Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Restaurant Vuur niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Restaurant Vuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Restaurant Vuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Restaurant Vuur. Restaurant Vuur behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Restaurant Vuur. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Restaurant Vuur geen controle heeft. Restaurant Vuur draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Restaurant Vuur is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Restaurant Vuur verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Restaurant Vuur verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Restaurant Vuur of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Vuur.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Restaurant Vuur
Hilversumsestraatweg 4
3744 KC Baarn
035 5432600
e-mail: info@restaurantvuur.nl

Daarnaast is op de Restaurant Vuur internetsite de volgende privacy statement van toepassing. Restaurant Vuur adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Restaurant Vuur internetsite kennis te nemen.

Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens
Restaurant Vuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Restaurant Vuur internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Restaurant Vuur internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Restaurant Vuur internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Restaurant Vuur ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Restaurant Vuur zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt
Indien u wilt communiceren met Restaurant Vuur, een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Restaurant Vuur internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Restaurant Vuur verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Restaurant Vuur internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Restaurant Vuur internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Restaurant Vuur, al dan niet via de Restaurant Vuur internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Restaurant Vuur internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Restaurant Vuur uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Restaurant Vuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Restaurant Vuur internetsite bent. Restaurant Vuur gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Restaurant Vuur internetsite zo efficiĆ«nt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Restaurant Vuur kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Restaurant Vuur internetsite.

De Restaurant Vuur internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Restaurant Vuur internetsite. Restaurant Vuur houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Restaurant Vuur internetsite.

Beveiliging
Restaurant Vuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Restaurant Vuur toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden
Restaurant Vuur kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Restaurant Vuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Restaurant Vuur raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Restaurant Vuur
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Restaurant Vuur Internetsite, kunt u contact opnemen via info@restaurantvuur.nl

Created By Studio mxd